به نقل از صدیق نیوز : بهزیستی خراسان جنوبی از آغاز امسال برای ۷۴ ناشنوای استان، سمعک تهیه کرده است. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


بهزیستی خراسان جنوبی از آغاز امسال برای ۷۴ ناشنوای استان، سمعک تهیه کرده است.


خبرگزاری صدیق نیوز