به نقل از صدیق نیوز : باید صنایع استان، متناسب با سند سازگاری کم آبی، روش های جایگزین برای کاهش مصرف آب را تا پایان خرداد ماه آغاز کنند. خبرگزاری صدیق نیوز

به نقل از صدیق نیوز :


باید صنایع استان، متناسب با سند سازگاری کم آبی، روش های جایگزین برای کاهش مصرف آب را تا پایان خرداد ماه آغاز کنند.


خبرگزاری صدیق نیوز